ธรรม - ศิลปะ
admin ԧҤ 19 2011 15:39:34
ธรรม
" กาม ตัณหา ราคะ ไม่มีทางพอสำหรับมนุษย์ เพราะเป็นสันดานของสัตว์
ที่ต้องเสพกาม ดังนั้นสิ่งที่หยุดได้คือ ธรรมะ"

" หากเราเข้าใจธรรมะ เราจะค่อยๆเข้าใจการกระทำของตัวเอง
ว่าเมื่อสร้างเหตุดี คิดดี พูดดี ทำดี ก็ได้ผลดีคือความสุข
ตรงกันข้าม เมื่อคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี ผลก็ไม่ดี คือความทุกข์
 เมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงดังนี้แล้ว
เราค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้น
ถ้าอยากให้สิริมงคลแก่ชีวิตดีขึ้นกับชีวิต ต้องพัฒนาชีวิตให้เรียบง่าย
รักษาศีล ๕  ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไป
พฤติกรรมดีงามทั้งกาย วาจา ใจ จิตใจก็จะพัฒนาสูงขึ้น ใช้หลัก
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นแนวทางในการละเหตุให้เกิดทุกข์
ทำให้ชีวิตสบายใจ สุขใจ
ผลคือดับทุกข์หรือทุกข์น้อยลง
รู้จักปล่อยวาง จิตใจก็มีความสงบ สบายใจ "

ศิลปะ
 " ศิลปะ คือสิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์ จากความรู้สึกของมนุษย์ จากจิตข้างในเบื้องลึก
 ศิลปะจึงมีพลังมากมีพลังจิต มีสิ่งที่สามารถทำให้มวลมนุษยชาติสะเทือนในอารมณ์
เพราะการสร้างไม่มีขีดจำกัด ไม่มีกฎเกณฑ์ ระเบียบตายตัว เป็นอิสระภาพทางความคิด เหนือความจริง
เราจะเห็นได้ว่างานสถาปัตกรรม  จิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ มาจากจิตรกรทั้งนั้น
ดังนั้นจิตรกรกับสถาปนิก จึงเทียบกันไม่ได้เลย
เช่นคนเขียนรูปที่บรรลุแล้วสามารถเป็นสถาปนิกได้
แต่สถาปนิกไม่สามารถที่จะมาเขียนรูปให้บรรลุได้."

- อาจารย์ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ -