อันเนื่องกับทางไท
admin Ҿѹ 03 2012 16:56:16

อันเนื่องกับทางไท  :  เขมานันทะ  ศิลปินแห่งชาติ พ.. ๒๕๕๐ 

"มรรควิธีในการสร้างสรรค์ศิลปะของไท ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มโพธิแห่งความรู้แจ้ง จึงสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันเดียวกับวิถีแห่งปรัชญา จริยธรรม และการดำรงอยู่ 

จิตรกรรมไท ซึ่งมักถูกมองว่าไม่มีปริทรรศน์ ไม่มีความลึก เป็นภาพแบน ไม่มีกายวิภาค ในรูปคน สัตว์ ไม่มีแสงตกกระทบ  ซึ่งจากมุมมองภายใต้กรอบ  

กาละและเทศะเช่นนั้น เป็นเกณฑ์ตัดสินทางตะวันตก 

แท้จริง ความหมายรู้ของไทต่อการแสดงออกทางศิลปกรรมส่วนใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ การไม่ให้ความสำคัญกับปริทรรศน์นั้นก็เป็นสิ่งจำกัดการงอกงามอันสะท้อนสภาวธรรมทั้งหมด 

มนุษย์เราไม่เพียงดูด้วยตาเนื้อและฟังด้วยหูสองข้าง แต่ยังมีการสัมผัสรู้ด้วยตาทิพย์หรือหูทิพย์ อันหมายถึงญาณในภูมิแห่งการภาวนาที่สูงขึ้นไปกว่าธรรมดา"

แนะนำหนังสือดีๆ ที่ " อันเนื่องกับทางไท " โดย เขมานันทะ

พุทธิปัญญา สู่งานศิลป์ มรดกของแผ่นดิน ที่คนไทยทุกคนควรรู้

ขอบอกว่าอ่านแล้วประทับจิตประทับใจมากมาย